top of page

Vedtægter for privatinstitutionen Solstrålen I/S

§ 1. Privatinstitutionens navn er Solstrålen. Privatinstitutionen har hjemsted i Vordingborg kommune.

 

§ 2. Institutionen drives i henhold til dagtilbudsloven § 19.

 

§ 3. Dens formål er at virke som dagtilbud for børn i alderen 0-3 år.

 

§ 4. Solstrålens ledelse består af: Lene Staun Frimann og Nina Rasmussen Solstrålen følger den tostrengede bestyrelsesmodel:

A. En institutionsbestyrelse bestående af Lene Frimann, Nina Rasmussen og Anders Frimann.

B. En forældrebestyrelse der består af 3 forældre, en pædagogisk leder og en ejer.

 

§ 5. Forældrerepræsentanter og suppleanters valgperiode er for 1 år ad gangen. Valget foretages på forældremøder. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved forældrerepræsentanters udtræden og i forhold til antal stemmer. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget. Mindst et medlem fra ledelsen deltager altid.

 

§ 6. Forældre/ værger med børn i privatinstitutionen er valgbare og har valgret. Vedrørende valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til forældre- bestyrelsen. Ved afstemninger kan hver forældre/værge afgive 1 stemme pr. indskrevet barn i Solstrålen. Valg af repræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelse sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages der lodtrækning mellem de kandidater, der har deltaget i omvalget.

Forældre der samtidig er medarbejder i Solstrålen, kan ikke bestride en plads i forældrebestyrelsen, men er stadig stemmeberettigede.

 

§ 7. Forældrerepræsentanter udtræder af forældrebestyrelsen, såfremt deres børn ophører i institutionen.

 

§ 8. Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand.

 

§ 9. Forældrebestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for dens ledelse og drift. Forældrebestyrelsen godkender principper for privatinstitutionen, eks. pædagogiske principper for årsplan, læreplan og anvendelse af budgetrammen. Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere foretages af ejerkredsen.

 

§ 10. Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne. Foruden bestyrelsesmedlemmer deltager institutionens ejer og den pædagogiske leder. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til ekstra- ordinært forældrebestyrelsesmøde. Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, medmindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Forældrebestyrelsen fastsætter forretningsorden og drager omsorg for, at der tages referat af bestyrelsesmøder.

 

§ 11. Til at forpligte institutionen over for tredjemand, kræves underskrift af ejer.

 

§ 12. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser. Ejeren er ansvarlige for privatinstitutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

 

§ 13. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse overføres evt. overskud til ejer- kredsen.

 

§ 14. Ændring af vedtægten kræver tilslutning af 3 bestyrelsesmedlemmer og god- kendelse af ejer.

bottom of page