top of page
Emilie og sol.jpg

Evaluering 

Maj 2024

 

Arbejdet med den pædagogiske læreplan 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.”

 

”Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

 

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

  • Udendørs læringsmiljø – hvad foregår der på legepladsen af aktiviteter?
  • Natur, udeliv og science – hvordan gør vi børnene nysgerrige om hvordan natur og udeliv påvirker dem?

  • Kultur, æstetik og fællesskab – vi vil spille musik inden for andre genre end det vi er vant til- hvordan vil børnene tage imod dette, samt inddrage hjemmelavet musikinstrumenter, vil det give dem mere ejerskab over musikken?

  • Udvikle børns nysgerrighed, respekt, fantasi i naturen. Hvordan kan vi få børn til at navigere i den spiselige natur?

  • Hvordan begrænser vi voksenskift hos Putlingerne (de små) og har det en beroligende effekt på børnene med færre skift?

  • Eftermiddagsrutinerne – Hvordan får vi en god rutine, som skal tilgodese voksne og børn, skal vi have fastlagte stationer eller flydende?

 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

På vores personalemøder, er det et fast punkt, hvor personalet skal arbejde med deres nuværende evaluering, i henholdsvis Badutling og Putling gruppen. Til stuemøderne har de også mulighed for at gøre status på deres evalueringsarbejde. Der er en kasse, med skemaer til evaluering, samt materiale fra EVA, materialer som er relevante for vores pædagogiske arbejde, samt vores læreplan.

 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?

Til stuemøderne, laver personalet et ugeskema for 2 uger ad gangen – det er med afsæt i vores læreplan. Vores evalueringer ender med at vi skal revurdere vores læreplan – er der noget vi skal have ændret i forhold til den nye viden vi har tilegnet os på baggrund af den evaluering vi har arbejdet med.

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efter­følgende ændrede jeres pædagogiske praksis.

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evalueringen og hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer? 

Vi var nysgerrige på, at udvikle børns nysgerrighed, respekt og fantasi i naturen og hvordan vi kan få børn til at navigere i den spiselige natur.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Vi videofilmede, tog billeder og skrev observationer ned. Vi startede op på projekt ’Pindsvin’, da vi herigennem kunne lære børn, hvordan dyr og insekter lever i naturen, hvordan vi passer på dem og hvad vi kan gøre for dem i naturen, hvad de spiser osv.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Til vores morgensamlinger klædte vi børnene på til at komme ud i naturen, gennem rim, remser, dans, dialog og at have et pindsvin med til samling. Vi kunne se at når vi var ude på legepladsen eller naturområder, gik børnene på egen opfordring ud og kiggede efter dyr/insekter, kaldte på en voksen eller kom med det de havde fundet. De voksne gjorde børnene opmærksomme på steder som børnene ikke havde været der før, hvad vi kunne bruge naturområdet til og vi inddragede naturen som legeredskaber fx pind kan bruges som sugerør, viste hvad vi kan bruge naturen til. Børnene har udviklet sig og har en dybere respekt for naturen – at den er levende og at ting hænger sammen, fx fugl spiser regnorm, derfor gemmer regnormen sig i jorden eller vi kan plante et frø og der så vokser en blomst på, hvis vi vander frøet.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

I vores evaluering – udvikle børns nysgerrighed, respekt og fantasi i naturen og hvordan vi får børn til at navigere i den spiselige natur. – Her opdagede vi at vi lærte meget mere end vi havde regnet med og på den baggrund har vi ændret i vores læreplan, således at det er blevet en del af vores praksis. - Vi er omgivet af natur og vi tager afsted i børnebusserne med grupperne. Vi har mange steder og vi introducerer børnene for områderne, for at de kan få viden, erfaring og blive nysgerrige på naturen. Når vi tager de samme steder hen, øger vi børnenes viden om områderne. Fx første tur til et grønt område lærer børnene at blive trygge og lærer hvad områdets grænser er fx ved hækken stopper vi, stenene skal man stoppe ved osv. Næste tur til samme grønne område udvider vi børnenes viden om fx hvad kan vi finde i skovbunden, bor der insekter, dyr, hvad for nogle planter er der m.m. Næste tur til samme grønne område, viser vi at man fx kan klatre på træstammer, lege gemmeleg og meget andet og også efter hvad årstiden bringer.

Vi blev også klogere på vores evaluering om – hvordan vi begrænser voksenskift hos Putlingerne (de små) og har det en beroligende effekt på børnene med færre skift? – Den gav anledning til at se på vores praksis og at vi faktisk ændrede den, så det vi lærte i vores evaluering, blev en fast rutine – vi gav børnene færre voksenskift og der mærkede vi en anden ro både i voksen og børnegruppen.

En anden evaluering som også gav anledning til at ændre i vores praksis er – hvordan vi får en god rutine, som skal tilgodese voksne og børn, skal vi have fastlagte stationer eller flydende? Her ændrede vi vores praksis til at vi ikke har fastlagte stationer, såsom skiftning, spisning, tage op osv.

Inddragelse af forældrebestyrelsen 

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Vi har til vores forældrebestyrelsesmøde snakket om vores evalueringer for året der er gået, hvad indholdet har været, samt hvad vi har inddraget fast i vores pædagogiske praksis.

 

image.png

Det fremadrettede arbejde 

 

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

Vi starter året i gang med en længerevarende evaluering i begge grupper. Vi skal se på vores legekultur – hvordan leger vores børn, hvad er deres interesser og perspektiv, samt hvordan vi kan slippe kontrollen mere og indgå i lege. Derefter vil grupperne selv finde emner eller deres nuværende pædagogiske praksis at evaluere på.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Vi har en god evalueringskultur.

 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi vil ændre følgende/indsætte: I afsnittet om natur, udeliv og science vil vi tilføje:Vi er omgivet af natur og vi tager afsted i børnebusserne med grupperne. Vi har mange steder og vi introducerer børnene for områderne, for at de kan få viden, erfaring og blive nysgerrige på naturen. Når vi tager de samme steder hen, øger vi børnenes viden om områderne. Fx første tur til et grønt område lærer børnene at blive trygge og lærer hvad områdets grænser er fx ved hækken stopper vi, stenene skal man stoppe ved osv. Næste tur til samme grønne område udvider vi børnenes viden om fx hvad kan vi finde i skovbunden, bor der insekter, dyr, hvad for nogle planter er der m.m. Næste tur til samme grønne område, viser vi at man fx kan klatre på træstammer, lege gemmeleg og meget andet og også efter hvad årstiden bringer.

bottom of page